http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์
 
 

วัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  หรือ เสนาสนะป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ (เขาโคกเผ่น)

ตั้งอยู่ที่ บ้านเขาโคกเผ่น ตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก พื้นที่วัดสร้างเป็นรูปเรือหลวงบนยอดเขา เรือมีนามว่า ราชญาณ นาวา ฑีฆายุ มงคล ซึ่งสื่อความหมายถึง  ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2527 ด้วยแรงศรัทธาและความสามัคคีของพุทธศาสนิกชน และ คณะศิษยานุศิษย์ในเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์(วิน ธมฺมสาโรธ ป.ธ.9)อดีตเจ้าอาวาสราชผาติการามวรวิหาร กรุงเทพ ฯ เพื่อน้อมถวายพุทธสถานแห่งนี้เป็นราชสักการะปูชนีย์ยานุ-สรณ์ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงเจริญพระชนมายุครบ 5 รอบ และในอภิลักขิตกาลมหามงคลสมัยต่าง ๆ ภูมิสถาปัตย์และภูมิทัศน์แสดงกระบวนการธรรมทัศน์ที่เป็นอิสระ เป็นพุทธอุทยานพุทธประวัติบางตอน เช่น ตอนพระพุทธเจ้าทรงโปรดพระมหากัสสปะ เป็นพุทธสถานแห่งพุทธประวัติ และศูนย์รวมเอกลักษณ์ของชาติ และเป็นศูนย์รวมในการปฏิบัติธรรม เพื่ออุทิศถวายเป็นพุทธบูชาแด่สมเด็จพระบรมศาสดา บริเวณวัดนั้นกรมป่าไม้ได้ประกาศให้เป็นสถานที่อนุรักษ์ป่าธรรมชาติได้ดีที่ สุดแห่งหนึ่ง

การสร้างเป็นรูปเรือของวัดป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์  หมายถึง พาหนะที่จะช่วยขนสัตว์ที่ตกอยู่ในห้วงแห่งสังสารวัฎ (สังสารวัฎ - ทะเลวน ส่วนห้วงน้ำ คือ กิเลส) ให้พ้นจากโอฆสงสาร ภายในเรือประกอบด้วยสิ่งปลูกสร้าง อาทิ ธุดงคเจดีย์ ลักษณะมณฑปเรือนแก้ว อนุสรณ์ระลึกถึงพระมหากัสสปะเถรประดิษฐานพระพุทธบาทคู่เนื้อสำริด ประดับลวดลายมงคล 108 เจดีย์ศรีมหาราช สูง 45 เมตร ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธเอกนพรัตน์ พระไตรปิฎก พระบรมรูปของมหาราช อีกทั้งวีรกษัตริย์ วีรกษัตรี และครูอาจารย์ผู้ทรงคุณูปการแห่งแผ่นดินไทย วิหารพระนาคปรกและวิหารเทพสถิต นอกจากนั้น ยังประดิษฐานพระพุทธกุมารปางประสูติ พระอวโลกิเตศวรกวนอิมโพธิสัตว์ปางลีลา มหาจุติพระพิฆเนศวร นาคปริวัตนโพธิสัตว์นิมิตปุมุมาตย์สถิตเทวฤทธิ์อนุรักษ์ พระภาควัมบดีศรีสัตว์วิสุทธิญาณนิมิตสัมมาสัมโพธิญาณสาธิต ปูชนียบพิตร (พระไม่มีหน้า) ท้าวเวสสุวรรณ และต้นพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (วิน ธมฺมสารเถร ป.ธ.๙) ได้นำเมล็ดพันธุ์มาจากประเทศอินเดีย

 

ข้อมูลจาก : siamfreestyle.com

 
Visited : 1274 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
 
Search travel location...
 
 
Divided by region.
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553