http://traveltour.bkkth.com
 
Tag ท่องเที่ยว, เที่ยวไทย, ฮอลิเดย์ทัวร์, ทัวร์ไทย, เที่ยวเหนือ, เที่ยวใต้, เที่ยวภาคตะวันออก, เที่ยวภาคตะวันตก, เที่ยวอีสาน, เที่ยวภาคกลาง
เกาะยอ
 
 

เกาะยอ เป็นเกาะขนาดใหญ่ในทะเลสาบสงขลา สายนทีแห่งอารยธรรมของชาวสงขลา และชาวไทยภาคใต้นับร้อยปี พื้นที่เกาะยอส่วนใหญ่เป็น เนินเขาและภูเขาสูงประมาณ 10 – 151 เมตร โดยมีเขากุฏิเป็นภูเขาสูงสุดประมาณ 151 เมตร มีลักษณะเป็นภูเขาหินและเนินเขาดินลูกรัง ตั้งเรียงรายในแนวเหนือ – ใต้ ตอนทิศเหนือสุดของเกาะเป็นเขาบ่อ หรือเขาแคะหรือเขาแค่ก็เรียก และมีภูเขาหรือเนินเขาเล็กติดกับโรงเรียนวัดเขาบ่อ เรียกว่า “หัวเขาแดง” จากเขาบ่อเชื่อมต่อไปทางทิศใต้ เรียกว่า “เขากุฏิ” เป็นภูเขายาวใหญ่ไปทางทิศใต้ เชื่อมต่อกับเขาสวนใหม่ เขากลางหรือเขาในบ้าน เขาสวนเตยและทางทิศใต้สุดเป็นเขาหัวหรัง เขาเกาะแกง นอกจากนี้ ยังมีภูเขาและเนินเขาเล็ก ๆ อีกจำนวนหนึ่ง เช่น เขาบ่อนก เขาบ่อหินเขาเพหารหรือเขาวิหาร ภายในวัดท้ายยอ เป็นต้น ภูเขาและเนินเขาเหล่านี้ปกคลุมด้วยป่าไม้ของชาวบ้าน และบางส่วนเป็นที่ปลูกสร้างบ้านเรือน

ตำบลเกาะยอเป็นตำบลหนึ่งที่มีชื่อเสียงทางด้านการท่องเที่ยว ซึ่งที่บ้านนอก หมู่ที่ 3 ต.เกาะยอ จ.สงขลา นั้นได้รับรางวัลหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP Village Champion (OVC) ปี 2549 เกาะยอ สวรรค์ของนักเดินทางที่หลายต่อหลายคนอยากมาสัมผัส ชมทัศนียภาพและบรรยากาศ รวมทั้งวิถีชีวิตของชาวตำบลเกาะยอ อีกทั้งชมบรรยากาศของสะพานติณสูลานนท์ที่ทอดยาวเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทย และชมความสวยงามของพระอาทิตย์ขึ้นและตก รวมทั้งได้ชมบรรยากาศแบบลากูนเมืองไทย

เกาะยอมีของดีอยู่ 3 ภูมิ ซึ่งภูมิแปลว่าแผ่นดิน แปลว่าสิ่งที่มีค่า ภูมิที่ 1 นั้นเกาะยอมีภูมิทัศน์ที่สวยงามเป็นเกาะที่มีทั้งภูเขา ที่ราบ แหลม อ่าว ซึ่งเป็นลักษณะที่โดดเด่นกว่าตำบลอื่นๆ และมีสะพานติณสูลานนท์ เชื่อมระหว่างเกาะยอกับตำบลใกล้เคียง พาดผ่านทะเลสาบสงขลาเชื่อมระหว่างแผ่นดินทั้งสองฝั่ง ก่อให้เกิดมีทิวทัศน์ที่สวยงาม ภูมิที่ 2 คือมีทรัพยากรที่มีคุณค่า ถึงแม้ว่าจะเป็นเกาะแต่ก็มีน้ำจืดสนิท มีแผ่นดินที่เรียกว่าดินดำน้ำชุ่ม ทำให้มีผลไม้หวาน ถือว่าเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า และมีกุ้ง ปลา อาหารที่สมบูรณ์มากๆ มีการเลี้ยงปลากะพงในกระชัง สร้างรายได้ให้กับเกาะยอเป็นอย่างมาก ส่วนภูมิที่ 3 เรียกว่าภูมิปัญญาชาวบ้าน นั่นคือมีการทอผ้าเกาะยอที่มีชื่อเสียงมายาวนาน เป็นภูมิเป็นทรัพย์ที่บรรพบุรุษได้สร้างสมมา ให้กับชาวเกาะยอได้นำเอาภูมิปัญญาเหล่านี้มาประกอบอาชีพแบบพออยู่พอกิน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ข้อมูลจาก: siamfreestyle.com

 
Visited : 1319 times
 
Suggest travel location in this region.
 
 
Powered and Designed by www.holidaytour.matethai.com Created 04-06-2553